Kontakt
Info

Przechodnie — to hasło piątej edycji festiwalu teatral-
nego Bliscy Nieznajomi. Pracując przy tym wydarzeniu
skupiłem się na fragmentaryczności. Chciałem oblepić
transparentnych bohaterów ulicy dramatem ich codzien-
ności. Codziennością przeoczonych szans, nieuniknioną
groteską ćwiczeń z rzeczywistości, w której niespełnione
na pewno już się nie spełni. Posklejane skrawki wydartej
i strawionej codzienności stają się echem filozofii, literatu-
ry, sztuki — wyższych idei. Oprócz nieoczywistej reinkarna-
cji plakatu w festiwalowych drukach — widocznej tam frag-
mentarycznej i przenikającej się graficznej materii inspiro-
wanej plakatem — działania zmierzające do wyjścia poza
100 x 70 przyjmowały także formę ściśle z plakatem związaną.

W ramach festiwalu powstała rzeźba będąca bezpośrednim przeniesieniem
plakatu w przestrzeń. Postać z plakatu,
w kolejnych dniach festiwalu, „spacerowała”,
pojawiając się w przestrzeni miejskiej.